Projektové výsledky

section-c5fbd49

Vzdělávací trh bude obohacen o
- uživatelsky přívětivý popis chování generací X, Y , Z v pracovních týmech.
- rozvojový program na míru pro každou z generací.
- inovativní metody komunikace a spolupráce generací v pracovních týmech.
- online platformu, včetně osvědčených postupů a digitálních nástrojů
- vyšší citlivost generací vůči pozitivním hodnotám a postojům ostatních generací na pracovišti.
- efektivní výměnu zkušeností a know-how mezi generacemi v pracovních týmech.

https://www.acrossgen.eu/wp-content/uploads/2022/12/cross-300x200.png
Projektový výsledek 1
Analýza cílových skupin

Hlavním výstupem bude zjištění potřeb primární cílové skupiny, ale i zaměstnavatelů (potřeb trhu práce): Důležitou součástí budou specifikace, osvědčené postupy, případové studie k tématu mezigenerační spolupráce v prostředí EU a našich parnerských zemí. Budeme znát potřeby cílových skupin, zaměstnavatelů a také doporučení, co nejlépe funguje v našich národních prostředích. Jednotlivé kroky analýzy budou následující:

1. Desk research v každé partnerské zemi zjišťující aktuální údaje v mezigeneračním kontextu
2. Srovnávací zpráva porovnávající potřeby partnerských zemí
3. Online průzkum s odborníky na lidské zdroje zaměřený na potřeby trhu práce.
4. Fokusní skupiny s odborníky na lidské zdroje zaměřené na hlubší diskusi o potřebách generací
5. Rozhovory s příslušníky generací zjišťující specifické potřeby a postoje všech generací.
6. Kurikulum napříč generacemi

https://www.acrossgen.eu/wp-content/uploads/2022/12/cross2-300x200.png
Projektový výsledek 2
Metodologie Generace X/Y/Z

Na základě analýzy budou konkrétně popsány hodnoty a potřeby jednotlivých generací. Popis se zaměří na chování generací na pracovišti. Popíšeme silné stránky a pozitivní hodnoty generací, stejně jako slabé stránky a problémy. Popis jednotlivých generací bude vycházet ze scénáře rozvojového programu pro každou generaci. Rozvojové programy budou obsahovat témata a metody vzdělávání, specifické pro každou generaci. Abychom umožnili efektivní dialog mezi generacemi, je naším dalším cílem vytvořit didaktický nástroj pro mezigenerační interakci na pracovišti. Tento nástroj umožní sdílení zkušeností a komunikaci o klíčových hodnotách mezi generacemi.
Hlavním výsledkem bude komplexní inovativní přístup rozvoje zaměstnanců generací X, Y a Z, který má 4 složky:

1. Popis postojů, hodnot, návyků, specifických rozvojových potřeb GEN X, Y a Z
2. Rozvojové programy pro jednotlivé generace
3. Nástroj pro sdílení zkušeností a hodnot napříč generacemi
4. Metodika školení školitelů (train the trainers) Všechny 4 části přístupu se budou vyznačovat jednoduchým a uživatelsky přívětivým jazykem a praktickou použitelností při rozvoji lidí různých generací v pracovním prostředí.

https://www.acrossgen.eu/wp-content/uploads/2022/12/cross7-300x200.png
Výstup 3
Across GEN online vzdělávací platforma

Vytvoříme online vzdělávací platformu AcrossGEN zaměřenou na přenos vzdělávacího obsahu do online prostředí s využitím digitálních nástrojů. Digitální nástroje a metody zvýší atraktivitu, interaktivitu a efektivitu studia pro všechny potenciální uživatele.

1. Analýza potřeb napříč generacemi - národní zprávy, srovnávací zpráva, závěry
2. Kurikulum napříč GENeracemi - učební plán
3. Kompletní metodiky pro generace X/Y/Z ve formátu e-knih.
4. Kompletní metodika pro mezigenerační spolupráci - ve formátu učebního plánu a e-knihy.
5. MOOC s výukovým obsahem a ověřováním dovedností
6. Videozáznamy rozhovorů s příslušníky všech generací a partnerských zemí.
7. Mikrolearning - krátká videa týkající se osvědčených postupů a mentoringu

N° 2022-1-CZ01-KA220-VET-000088852

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.