Novinky

section-1758622

Zahájení projektu!

1.10.22

Pokud se chcete dozvědět více o projektu AcrossGEN, navštivte O projektu nebo Výsledky.

https://www.acrossgen.eu/wp-content/uploads/2022/12/cross4-300x200.png

Zahajovací setkání v Praze

18. - 19.10.2022

V Praze se konalo první nadnárodní setkání projektu AcrossGEN. Projektový tým strávil úžasné chvíle společně se zahájením projektových aktivit a také neformálním posezením při večeři. Setkání v kostce: Představení partnerů, prezentace projektu a seznam úkolů pro všechny partnery!

https://www.acrossgen.eu/wp-content/uploads/2022/12/cross6-300x200.png
https://www.acrossgen.eu/wp-content/uploads/2023/10/kick-off-500x333.jpg

Analýza cílové skupiny

Hned po úvodním setkání jsme začali pracovat na analýze a připravovat šablonu pro desk research a online průzkum s odborníky na lidské zdroje, abychom zjistili skutečné vzdělávací potřeby zaměstnavatelů. Vedoucím partnerem výsledku je španělský partner, který má silnou vazbu na vzdělávací know-how a realizaci analýzy. První výstupy z analýzy (průzkum a desk research) budou k dispozici v březnu 2023. Následovat budou fokusní skupiny a rozhovory.

https://www.acrossgen.eu/wp-content/uploads/2023/09/cross6_2-300x200.png
https://www.acrossgen.eu/wp-content/uploads/2022/12/cross6-300x200.png

Dokončení WP2 - AcrossGEN curriculum

V první fázi projektu jsme realizovali desk research s cílem shromáždit informace o mezigenerační spolupráci a osvědčených postupech v partnerských zemích. Poté jsme provedli online průzkumy, abychom získali poznatky od 40 expertů z oblasti lidských zdrojů o různých aspektech mezigenerační spolupráce na pracovišti. Jako další krok jsme zorganizovali fokusní skupiny se 49 odborníky z různých odvětví, abychom zjistili jejich názory na mezigenerační spolupráci. Diskutovaná témata zahrnovala výhody a problémy mezigenerační spolupráce, potřebné dovednosti, obsah vzdělávacího programu, navrhovanou délku vzdělávací aktivity, efektivní prezentaci výukového obsahu a vhodné didaktické metody. Během května 2023 provedli partneři konsorcia celkem 36 rozhovorů s jednotlivci z generací Baby Boomers (1950-1969), Generace X (1970-1980), Generace Y (1981-1996) a Generace Z (1997-2010). Každou generační skupinu zastupovali minimálně dva respondenti.

Hlavním výstupem je srovnávací zpráva, která obsahuje porovnání informací týkající se mezigenerační spolupráce z partnerských zemí a shromážděné údaje ze všech realizovaných aktivit. Můžete si stáhnout kompletní zprávu o benchmarkingu nebo kratší shrnutí se závěry.

AcrossGEN Kurikulum

Vytvoříme modulární vzdělávací program pro všechny generace, který bude zahrnovat definovaná témata z analýzy. Návrh vzdělávacího programu AcrossGEN bude brzy k dispozici. Na vzdělávacím obsahu a souvisejících výstupech právě začínáme pracovat:

1. Popis 4 generací (Baby Boomers, generace X, Y a Z), včetně úvodního představení každé generace (postoje, hodnoty a motivace), specifikace osobní oblasti (seberegulace, osobní pohoda, chování), sociální oblasti (flexibilita/změny, komunikace, týmová práce) a oblasti učení se (růstové myšlení, kritické myšlení, řízení učení).

2. Vzdělávací program s minimálně 10 výukovými bloky pro všechny generace využívající didaktický nástroj MOOC.

3. Nástroje pro výměnu zkušeností mezi generacemi: sylabus mezigeneračního workshopu a metodika mentoringu.

4. Příručka pro školitele na podporu mezigenerační spolupráce pro vzdělavatele dospělých.

Výše uvedené výstupy by měly být dokončeny v březnu nebo dubnu 2024.

https://www.acrossgen.eu/wp-content/uploads/2023/09/cross6_2-300x200.png
https://www.acrossgen.eu/wp-content/uploads/2023/10/lecce-500x333.jpg
https://www.acrossgen.eu/wp-content/uploads/2022/12/cross6-300x200.png

2. mezinárodní partnerský meeting in Lecce

Druhé setkání partnerů se konalo 27. a 28. června v Lecce. Projednali jsme dokončení prvního pracovního balíčku týkající se analýzy a začali s přípravou vzdělávacího obsahu podporujícího mezigenerační spolupráci. Na programu byly také diseminační aktivity a další otázky související s řízením projektu a kvality. Hostitelský partner EduVita pro nás všechny vytvořil příjemnou atmosféru a uspořádal skvělou prohlídku města po kouzelném městě Lecce. Během společné večeře jsme měli také možnost neformálně diskutovat a navazovat další partnerské kontakty.

World Café

Od května do července jsme realizovali první diseminační akce World Café, na kterých jsme představili projekt a realizované nebo plánované aktivity. Oslovili jsme celkem 40 účastníků a získali zajímavá doporučení pro další průběh projektu.

https://www.acrossgen.eu/wp-content/uploads/2023/09/cross6_2-300x200.png

Leták a e-brožura

Leták a elektronická brožura s informacemi o projektu jsou k dispozici ke stažení.

N° 2022-1-CZ01-KA220-VET-000088852

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.